تبلیغات
رنج نامه های من و هم درد های من - مرد سر دار منم
تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1395 | 04:03 ب.ظ | نویسنده : اهورا
یار تویی ، نار تویی ، مخزن الاسرار تویی
کور منم ، دور منم ، مرد پر اندوه منم
مهر تویی ، خشم تویی ، آخر و منظور تویی
گور منم ، عور منم ، گوهر بی نور منم
شاه تویی ،راه تویی،خالق هر ماه تویی
چاه منم کاه منم مرد پر از آه منم
باد تویی،خاک تویی، قدرت دادار تویی
زار منم،خار منم،بر سر هر دار منم
عیش تویی نوش تویی خالق هر دوش
نیش منم ریش منم رفته ز این کیش منم
این که تویی ان که تویی ماخذ و مخوذ تویی
این نه منم ان نه منم،غایبم و غیب منم
                         غایب
                              1395/03/27